Site name

Vidaus tvarkos taisyklės

            A. DIDŽIULIO ODONTOLOGIJOS KLINIKA, ĮMONĖS KODAS 173036870 VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

             

 1. BENDRIEJI NUOSTATAI

 2. Šios taisyklės reglamentuoja odontologinės priežiūros (pagalbos) teikimo tvarką A. Didžiulio odontologijos klinikos (toliau – Klinika)  pacientams ir darbuotojų veiksmus darbo metu.

 3. Vidaus darbo taisyklių tikslas – ugdyti darbuotojų sąžiningą darbą ir jo kokybės užtikrinimą, racionalų darbo laiko panaudojimą, drausmės laikymąsi, atsakomybę, vadovaujantis LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais bei Klinikos Įstatais (toliau – Įstatai).

 4. Klausimus, susijusius su vidaus darbo tvarkos taisyklių taikymu, sprendžia Klinikos vadovybė, vadovaudamasi suteiktais įgaliojimais.

 

 1. PACIENTAMS TEIKIAMA PAGALBA

 

 1. Būtinoji medicinos pagalba.

 2. Bendrosios praktikos gydytojo odontologo pagalba.

 3. Burnos higienisto pagalba.

 4. Jeigu reikalinga – rentgeno nuotraukų pagaminimas.

 5. Dantų protezų gamyba.

 

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA

 

 1. Klinika dirba darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val., šeštadieniais nuo 8:00 iki 13:00 val.

 2. Pacientai vizitams iš anksto registruojami telefonu +370 458 33157 arba apsilankius klinikos registratūroje adresu Taikos g. 1 - 1, LT-42145, Rokiškis.

 3. Registruodamiesi telefonu priėmimui, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą ir pavardę, bei kontaktinį telefono numerį.

 4. Klinika neįsipareigoja priimti pacientų, kurie iš anksto neužsiregistravo.

 5. Skubi pagalba, esant galimybei, teikiama skubos tvarka.

 6. Jeigu pacientas numato, kad vėluos atvykti paskirtu laiku daugiau nei 10 min., jis privalo apie tai informuoti klinikos personalą telefono numeriu +370 458 33157.

 7. Jeigu pacientas negali atvykti paskirtu laiku, jis privalo informuoti klinikos personalą prieš 24 val. iki vizito.

 8. Jeigu pacientas 3 kartus be išankstinio perspėjimo neatvyksta paskirtu laiku, Klinika turi teisę paciento kitam vizitui neregistruoti ir atsisakyti teikti pacientui odontologines ir/ar burnos priežiūros paslaugas.

 9. Gydytojui/burnos priežiūros specialistui susirgus ir/ar nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę kontaktinį telefono numerį.

 1. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

 

 1. Paciento teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas bei šios taisyklės.

 2. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

 3. Pacientas turi teisę pasirinkti odontologą ar burnos priežiūros specialistą.

 4. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

 5. Pacientas turi teisę į savo garbės nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.

 6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie klinikoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija teikiama registratūroje ir/arba interneto svetainėje www.adklinika.lt .

 7. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.

 8. Nepilnamečio paciento dokumentus pildo ir su ligos istorija susipažinti gali jo tėvai ar globėjai.

 9. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimo ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti ir gydyti.

 10. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, klinikos darbuotojai nedelsdami praneša teisėsaugos institucijoms.

 11. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.

 12. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 13. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir darbuotojais.

 14. Pacientas privalo vykdyti specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti priežiūros specialistus apie paskyrimų ar nustatyto režimo nevykdymą, dėl kurių jis davė sutikimą.

 15. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais klinikos darbuotojais ir kitais pacientais ar lankytojais.

 16. Pacientui draudžiama elgtis neatsargiai bei kelti grėsmę sau ar aplinkiniams. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ar gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų tiekimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

 17. Pacientui draudžiama klinikos teritorijoje turėti su savimi šaunamąjį ar šaltąjį ginklą.

 18. Pacientui ar lankytojui draudžiama savavališkai įeiti ar lankytis klinikos tarnybinėse patalpose.

 19. Pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos.

 20. Pacientas privalo laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, nerūkyti klinikos patalpose ar teritorijoje. Klinikos personalas gali atisakyti teikti paslaugas, jei pacientas atvyko neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, grubiai, įžūliai ir/ar agresyviai elgiasi su klinikos darbuotojais, arba pastarajam atsisakius apmokėti sąskaitą už anksčiau jam suteiktas paslaugas, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla pavojus paciento gyvybei.

 21. Pacientas privalo tausoti klinikos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 22. Apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis pacientas turi informuoti registratūros darbuotoją.

 23. Pacientas privalo suteikti visą teisingą informaciją apie save, savo sveikatos būklę, buvusias ar esamas ligas, alergines reakcijas, naudojamus medikamentus, kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos paciento gydymui ir jo pasekmėms, taip pat nedelsiant (bet kokiu atveju ne vėliau kaip artimiausio po duomenų pasikeitimo vizito pas gydytoją) informuoti gydytoją apie bet kokius užpildytoje paciento anketoje nurodytų duomenų pasikeitimus;

  • Vykdyti gydytojo odontologo ir/ar burnos priežiūros specialisto nurodymus (vaistų vartojimo, rekomenduoto režimo, burnos ir protezų priežiūros atžvilgiu) bei dantų protezų naudojimo instrukcijų reikalavimus. Supranta, kad neįvykdžius šių įsipareigojimų, gydymas gali būti nesėkmingas, o garantijos išimamiems dantų protezams, kaip gaminiams negalios;

  • Atlikti radiologinius ir kitus paskirtus tyrimus;

  • Laikytis burnos higienos taisyklių, reguliariai atvykti profilaktiniams patikrinimams.

 24. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, privalo patvirtinti pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje.

 25. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.

 26. Pacientas sutinka, kad jo asmeniniai duomenys bus naudojami gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigos duomenų ir dokumentacijos tvarkymo tikslais.

 

 1. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

 1. Jei klinikoje nėra reikiamo specialisto arba esant medicininėms indikacijoms, klinika gali siųsti pacientą į kitą gydymo įstaigą, prieš tai pacientui paaiškinus, kur jam gali būti suteikta reikiamo lygio pagalba.

 

 1. MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

 1. Klinikoje teikiamų paslaugų kaina yra nurodyta odontologijos ir burnos priežiūros paslaugų kainoraštyje, kuris galioja teikiamų paslaugų momentu.

 2. Už suteiktas paslaugas pacientas moka iš karto po procedūrų, jeigu iš anksto nesusitaria kitaip.

 3. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas vykdomas įmokant grynuosius į Klinikos kasą arba banko pavedimu.

 4. Pacientui paprašius, Klinika išduoda jam sąskaitą-faktūrą už suteiktas paslaugas.

 5. Apie taikomas nuolaidas bei galimybę gydytis išsimokėtinai, pacientus informuoja gydantis gydytojas arba registratorius.

 

VII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 

 1. Manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, pacientas (jo atstovas) gali raštu kreiptis į įstaigos vadovą. Vadovas ne vėliau kaip per 20 dienų privalo išnagrinėti tokį skundą ir pranešti pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.

 2. Nepatenkintas nagrinėjimo rezultatais pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į Lietuvos Respublikos Odontologų rūmus. Jeigu Lietuvos respublikos Odontologų rūmų sprendimas netenkina, po to galima kreiptis į kitas valstybines institucijas, kontroliuojančias įstaigos veiklą.

 3. Nusiskundimai ir/ar pretenzijos nagrinėjamos tik tuo atveju, kai pateikti laiku ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus.

 4. Klinikoje nagrinėjami tik tie nusiskundimai ir/ar pretenzijos, kurie yra paciento pasirašyti, nurodyta paciento vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti bei išdėstyta nusiskundimo ir/ar pretenzijos esmė. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys nusiskundimai ir/ar pretenzijos grąžinami pacientui, nurodant grąžinimo priežastį.

 5. Žala, padaryta pacientams gydytojo ir/ar burnos priežiūros specialisto kaltais veiksmais, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 6. Jeigu dėl pacientų tyčios ar jų didelio neatsargumo padidėjo pacientui padaryta žala, kompensacija turi būti mokama tik už žalą, kuriai neturėjo įtakos šios aplinkybės.

 7. Anoniminiai skundai nėra nagrinėjami.

 

VIII. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ VEDIMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

 1. Klinikoje vedamos kiekvieno paciento ligos istorijos su visa reikalinga informacija ir pridedamomis rentgeno nuotraukomis.

 2. Asmens sveikatos istorijos yra klinikos dokumentai ir yra saugomi klinikoje ar jos archyve. Ši informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.

 3. Asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai) pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami paciento lėšomis. Pacientai ar jų atstovai, norintys gauti išrašų iš medicininių dokumentų kopijas, kreipiasi į klinikos registratūrą.

 4. Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai bei gydymui į kitas gydymo įstaigas, yra nemokami.

 5. Paciento ligos istorijos nuorašą gali gauti kitos LR institucijos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 1. DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

 1. Teikti būtinąją medicinos pagalbą.

 2. Teikti priimtiną ir tinkamą odontologinę ir/ar burnos priežiūrą (pagalbą).

 3. Informuoti pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei kitą teikiamą odontologinę ir/ar burnos priežiūrą (pagalbą). Šios informacijos apimtį nustato odontologijos darbuotojas, atsižvelgdamas į paciento būklę, vadovaudamasis medicininės etikos reikalavimais.

 4. Informuoti pacientą apie tai, kad klinika yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu.

 5. Atlikti medicininę ekspertizę ir pateikti raštiškas jos išvadas LR įstatymų nustatyta tvarka teisėtvarkos organams reikalaujant.

 6. Teikti medicinos statistikos ir kitą informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka odontologinės priežiūros įstaigos administracijai, Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmams.

 7. Naudoti pažangius gydymo metodus, nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją.

 8. Užtikrinti teisę pacientui laisvai pasirinkti odontologijos darbuotoją, odontologinės pagalbos rūšį, jeigu atitinkamos paslaugos norminių aktų nustatyta tvarka teikiamos keliose įstaigose.

 9. Dalyvauti odontologinio profilio darbuotojų rengime (medicininė praktika, rezidentūra).

 10. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

 

 1. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareigų instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų direktoriaus įsakymų.

 2. Klinikos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems, atitinkamiems saugos reikalavimus, įrenginiams bei darbo priemonėms ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

 3. Klinikos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.

 4. Klinikos darbuotojams draudžiama darbe būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

 5. Klinikos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.

 6. Klinikos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

 

 1. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ, PINIGŲ AR KITŲ VERTINGŲ DAIKTŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 

 1. Pacientai neturėtų palikti be priežiūros didesnių pinigų sumų ar brangių daiktų.

 2. Rekomenduojame pinigus ir brangius daiktus laikyti saugiai prie savęs.

 3. Už klinikoje dingusius be priežiūros paliktus pinigus ar brangius daiktus klinikos darbuotojai neatsako.