Site name

UAB A. DIDŽIULIO ODONTOLOGIJOS KLINIKOS RAŠYTINĖS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT IR KONFIDENCIALIĄ, APIE PACIENTĄ IR JAM SUTEIKTAS PASLAUGAS TEIKIMO KITIEMS ASMENIMS IR INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo kitiems asmenims ir institucijoms aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr.102-2317; 2009, Nr.145-6425), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.13-405), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.63-2996) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 544 „Dėl narkologinės priežiūros įstatymo poįstatyminių teisės aktų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr.86-2407).
 2. Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarkos aprašas reglamentuoja UAB A. Didžiulio odontologijos klinikos informacijos apie paciento sveikatos būklę, diagnozes ir gydymą, taip pat visos kitos informacijos apie pacientą teikimo valstybės institucijoms ir kitoms institucijoms bei asmenims sąlygas, terminus ir apmokėjimo tvarką.
 3. Rašytinės informacijos teikimo paslauga – rašytinės informacijos iš medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas parengimas.
 4. Rašytinės informacijos teikimo paslauga yra mokama, kai ji nesusijusi su asmens sveikatos priežiūros ir farmacinių paslaugų teikimu.

 

 1. Rašytinės informacijos teikimas su paciento sutikimu

 

 1. Institucijos, norinčios gauti informaciją apie pacientą, pateikia prašymą raštu, patvirtintą instituci-

jos vadovo parašu ir adresuotą UAB A. Didžiulio odontologijos klinikos direktoriui. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos prašymo pridedamas raštiškas paciento sutikimas. Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo, UAB A. Didžiulio odontologijos klinikos atsakingas darbuotojas turi teisę tai patikslinti.

 1. UAB A. Didžiulio odontologijos klinikos direktorius, susipažinęs su gautu prašymu, nukreipia jį

atsakingam asmeniui, kuris paruošia reikalingą rašytinę informaciją per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų.

 1. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos terminas pradedamas skaičiuoti nuo šios paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo įstaigoje) datos.
 2. Institucijai arba asmeniui pateikus rašytinį prašymą suteikti rašytinę informaciją su nuoroda „skubos tvarka“ (kai prašoma suteikti paslaugą anksčiau negu sveikatos priežiūros įstaigos vadovo patvirtintas paslaugos įvykdymo terminas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas), paslaugos kaina didinama 50 procentų.

 

 • Rašytinės informacijos, neturint raštiško paciento sutikimo, nemokamas teikimas

 

 1. Rašytinė informacija, neturint raštiško paciento sutikimo, nemokamai teikiama šioms institucijoms:
  • sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
  • institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
  • teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybai, socialinės paramos skyriui, savivaldybės švietimo įstaigoms.

Šios institucijos ar įstaigos pateikia prašymą raštu, pasirašytą įstaigos vadovo, kuriame įvardytas juridinis pagrindas informacijai gauti.

 1. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, UAB A. Didžiulio odontologijos klinikos gydytojas, suteikęs pagalbą šiam pacientui, telefonu nedelsiant informuoja teisėsaugos institucijas.

 

 1. Informacijos teikimas kitiems asmenims

 

 1. Konfidenciali informacija apie pacientą kitiems asmenims gali būti teikiama tik turint rašytinį paciento sutikimą. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija apie jį negali būti teikiama. Paciento sutikimo rašytinė forma įklijuojama į jo Asmens sveikatos istoriją F Nr. 025/a.
 2. Visa rašytinė informacija apie paciento buvimą gydymo įstaigoje, skirtą gydymą, sveikatos būklę, diagnozę ir prognozę yra konfidenciali ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją apie pacientą po jo mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), paciento tėvai ir vaikai. Nurodytieji asmenys turi pateikti UAB A. Didžiulio odontologijos klinikos atsakingam darbuotojui jo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą raštu UAB A. Didžiulio odontologijos klinikos direktoriui.
 3. Konfidenciali informacija apie pacientą, nagrinėjant jo skundą, ir asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja paciento skundą, pateikus prašymą suteikiama draudimo įstaigai, apdraudusiai sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę.
 4. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, rašytinė informacija apie pacientą gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Paciento atstovai turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius ryšį su pacientu, apie kurį pageidauja gauti rašytinę informaciją.
 5. Visi asmenys, turintys teisę gauti konfidencialią rašytinę informaciją apie pacientą, privalo išlaikyti jos konfidencialumą. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Rašytinė informacija apie pacientą mokamai teikiama advokatams, notarams ir draudimo kompanijoms.
 7. Rašytinės informacijos teikimo paslauga aukščiau nurodytoms institucijoms pradedama teikti tik gavus išankstinį jų apmokėjimą.
 8. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos kainą tvirtina UAB A. Didžiulio odontologijos klinikos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Visais atvejais rašytinės informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir interesų

      prioriteto principus.