Site name

TLK KREIPIMOSI IR APMOKĖJIMO TVARKA UŽ DANTŲ PROTEZAVIMĄ IŠ TLK

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarka. Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

  • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
  • vaikai;
  • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys;
  • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

Pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio), – iki 620,92 Eur;

Pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio, – iki 1 910,49 Eur (nustato konsiliumas);

Vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 316,88  Eur;

Vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus – iki 1 910,49 Eur (nustato konsiliumas);

Asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, – iki 620,92 Eur;

Asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija, – iki 1 910,49 Eur (nustato konsiliumas).

Tais atvejais, jeigu faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei teisės akte nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats ir šios išlaidos PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamos.

  Dantų protezavimo paslaugos gavimo tvarka

Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2005-11-21 įsakymu Nr. V-890 (2020-11-06 įsakymo Nr. V-2541 redakcija) įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Asmenims, kurie pateikė prašymus juos įrašyti į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą iki 2020 m. gruodžio 31 d., PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos teikiamos ir jų išlaidos apmokamos vadovaujantis Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo nuostatomis, galiojusiomis iki šio įsakymo įsigaliojimo.

Dantų protezavimo paslaugos teikiamos asmenims, turintiems teisę į dantų protezavimo paslaugas, kai burna yra sanuota (dantys sugydyti) ir paruošta dantims protezuoti.

Asmenys, pageidaujantys gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto,  turi kreiptis dėl dantų protezavimo pagrįstumo įvertinimo į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašę, gydytoją odontologą arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ), turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytoją odontologą.

Jeigu asmenys turi teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, gydytojas odontologas, konsultacijos metu įvertinęs, kad šie asmenys atitinka numatytus reikalavimus, o jų burnos būklė yra tinkama dantims protezuoti (atliktos gydomosios ir profilaktinės procedūros, sanuota burnos ertmė, užplombuoti karioziniai dantys ir kt.), apie tai pažymi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS) ir tą pačią dieną užregistruojama Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo paslaugų (EVIS DP) posistemyje, suteikiant teisę į dantų protezavimo paslaugas. ASPĮ išduoda EVIS DP posistemyje automatiniu būdu suformuotą informacinį pranešimą apie teisės gauti dantų protezavimo paslaugas suteikimą.

Jeigu asmenys, EVIS DP posistemio duomenimis, neturi teisės gauti dantų protezavimo paslaugų, jiems išduodamas EVIS DP posistemyje automatiniu būdu suformuotas nustatytos formos informacinis pranešimas apie teisės gauti dantų protezavimo paslaugas nesuteikimą.

ASPĮ, kurioje vyko gydytojų odontologų ar gydytojų odontologų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumas, įvertinusi asmenų, turinčių teisę į dantų protezavimą PSDF biudžeto lėšomis, burnos būklę, tą pačią dieną ESPBI IS užpildo formą E027 ir užregistruoja šiuos asmenis EVIS DP posistemyje dantų protezavimo paslaugoms gauti.

Asmenys, turintys siuntimą (INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TEISĖS GAUTI DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGAS SUTEIKIMĄ) protezuoti dantis ir užregistruoti EVIS DP posistemyje, gali pasirinkti bet kurią ASPĮ, sudariusią sutartį su TLK dėl dantų protezavimo paslaugų.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informaciją apie ASPĮ, sudariusias su TLK sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų, skelbia savo interneto svetainėje adresu www.vlk.lt.

Asmuo atvyksta į vieną iš ASPĮ, sudariusių sutartį su TLK dėl dantų protezavimo paslaugų, ir su gydytoju odontologu pasirašytinai suderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą, planą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas. Per vieną dantų protezavimo etapą (laikotarpį, per kurį asmuo, užregistruotas EVIS DP posistemyje, gauna visas su gydytoju odontologu suderintas dantų protezavimo paslaugas) turi būti atkurta minimali kramtymo funkcija.    

Asmenys, išskyrus vaikus, pakartotinai dėl dantų protezavimo PSDF biudžeto lėšomis gali kreiptis ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos.