Site name

PACIENTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA IR PACIENTO PAREIGOS

PACIENTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

IR PACIENTO PAREIGOS

 

  1. PASKIRTIS IR TIKSLAS 

1.1. Ši procedūra skirta UAB A.Didžiulio odontologijos klinikos (toliau – klinikos) darbuotojams ir klientams, todėl privaloma skelbti viešai.

1.2. Šios procedūros tikslai:

1.2.1. Aprašyti Klinikos pacientų teises ir jų įgyvendinimo tvarką pagal galiojančius išorės ir vidaus dokumentus;

1.2.2. Nurodyti pacientų pareigas, kurių jie privalo laikytis, siekiant konstruktyvaus bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros darbuotojais ir geresnių ištyrimo ir gydymo rezultatų.

 

  1. ATSAKOMYBĖ

2.1. Direktorius  atsakingas:

2.1.1.  už Klinikos personalo sukomplektavimą ir darbo organizavimą;

2.1.2.  diagnostikos ir gydymo metodų užtikrinimą;

2.1.3.  už sąlygų pacientų teisių įgyvendinimui sudarymą.

2.2.   Sveikatos priežiūros personalas atsakingas:

2.2.1.      už pacientų teisių įgyvendinimą pagal galiojančius išorės ir vidaus dokumentus ir savo kompetenciją.

2.3 Pacientas atsakingas:

2.3.1.  už savo pareigų laikymąsi kaip numatyta Klinikos vidaus tvarkos taisyklėse.

 

  1. PACIENTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

3.1. Pacientų teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

3.1.1. Kiekvienas Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus rodiklius ir reikalavimus. Kiekviena intervencija į Paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, yra atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigybinių instrukcijų ir standartų.

 3.1.2. Kiekvienas Pacientas turi teisę į garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų Klinikos personalo elgesį teikiant Pacientui paslaugas bei jam mirus. Klinikoje Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

 

 

 

3.2. Pacientų teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą

3.2.1. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka, bei teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą Klinikos direktoriaus nustatyta tvarka, vadovaujantis Vidaus tvarkos taisyklėmis.

3.2.2. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą, nukreipiant konsultacijoms į kitas gydymo įstaigas. Ši teisė gali būti ribojama tik LR įstatymuose nurodytais pagrindais.

 

3.3. Pacientų teisėį informaciją

3.3.1. Pacientas turi teisę ir gali gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Šios informacijos teikimo tvarka nustatyta Klinikos direktoriaus patvirtintoje „Mokamų paslaugų teikimo tvarkoje“.

3.3.2. Pacientui pateikiama jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie jo profesinę kvalifikaciją.

3.3.3. Pacientas, kreipdamasis į Kliniką, supažindinamas su jo teisėmis ir pareigomis.

3.3.4. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą turi teisę gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą, informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Ši  informacija pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti paciento įrašus jo medicininiuose dokumentuose.

3.3.5. Paciento pageidavimu turi būti pateikta ligos istorija, ambulatorinė kortelė ir kiti jo medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai gali pakenkti jo sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Apie šiuos apribojimus pažymima paciento ligos istorijoje. Visų šių dokumentų kopijos daromos paciento lėšomis.

3.3.6. Medicininė informacija Klinikoje teikiama pagal direktoriaus patvirtintą „Medicininės informacijos teikimo tvarką“.  

 

3.4. Pacientų teisė nežinoti

3.4.1. Informacija apie Paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, Klinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti Pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento valia turi būti aiškiai  pareikšta ir patvirtinta Paciento parašu Paciento medicinos dokumentuose.

3.4.2. Aukščiau nurodytos informacijos (3.4.1.p) pateikimo Pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl Paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių Pacientui ar kitiems asmenims. Elgesio su Pacientu, kuris dėl psichinės ligos nesugeba teisingai įvertinti savo sveikatos būklės ypatumus nustato LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

 

3.5. Pacientų teisėį nemokamas paslaugas

3.5.1. Teisę į nemokamas paslaugas turi Pacientai, atitinkantys 2005-11-21 Įsakymo “Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus. Šių reikalavimų nesilaikoma jei yra Būtinosios pagalbos poreikis. Tuomet vadovaujamasi direktoriaus patvirtinta „Būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarka“.

 

 

3.6. Pacientų teisėį privataus gyvenimo neliečiamumą

3.6.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik Pacientui sutikus ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar Pacientui slaugyti. Užtikrinant Paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad Paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.

3.6.2. Pacientai yra supažindinami su Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis.

3.6.3. Jeigu teikiant medicinines paslaugas dalyvauja trečioji šalis (vertėjai, globėjai, giminaičiai, draugai, medicinos ar kitas sveikatos priežiūros personalas, studentai, slaugytojai, šeimos medicinos rezidentai),  prasidedant vizitui gaunamas „Paciento sutikimas dalyvauti trečiajai šaliai apsilankymo metu“, t.y. medicininiuose dokumentuose daromas laisvos formos įrašas, kuriama įrašoma, kam (trečiosios šalies vardas, pavardė, ryšys) leidžiama dalyvauti, paciento vardas pavardė, pasirašo. Paciento pageidavimu leidžiama dalyvauti abipusiai priimtinai trečiajai šaliai atliekant vidaus/intymius tyrimus pagal šeimos gydytojo normą.

 

3.7. Pacientų teisė į būtinąją medicininę pagalbą

3.7.1. Kiekvienas Pacientas turi teisę į būtinąją medicinos pagalbą, kurią neatidėliotinai suteikia sveikatos priežiūros specialistai. Jeigu Pacientui Klinikoje nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą, užtikrinama, kad Pacientas kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato LR Sveikatos apsaugos ministerija. Teikiant būtinąją medicinos pagalbą Klinikoje vadovaujamasi direktoriaus patvirtinta „Būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarka“.

 

3.8.  Pacientų teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo

3.8.1. Laikoma, kad savanoriškai į Kliniką dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs Pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Klinikos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras.

3.8.2. Kai yra galimybė rinktis taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, Pacientas apie tai informuojamas, supažindinamas su šių metodų ypatybėmis, išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai bei pavojai ir jam suteikiama pasirinkimo galimybė, o pasirinkimas įforminamas raštu, Pacientui pasirašant konkrečiu atveju reikalingas vidaus formas:

„Su diagnoze, tyrimo ir gydymo planu bei alternatyviais tyrimo ir gydymo metodais supažindintas, supratau ir sutinku.“, vadovaujantis direktoriaus patvirtinta “Medicinos dokumentų pildymo tvarka”.

3.8.3. Prieš atliekant invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą Pacientui, atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus, išaiškinama ketinamos atlikti procedūros esmė, jos alternatyvos, pobūdis, tikslai, žinomos ir galimos komplikacijos, taip pat galimi padariniai atsisakius numatomos procedūros. Procedūros atliekamos tik pacientui pasirašius atitinkamą (-as) vidaus formą (-as):

„Paciento sutikimas su tyrimų ir gydymo planu (spaudas)„

„Sutikimas dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) invazinių ir (ar) intervencinių paslaugų teikimo“

„Paciento sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo“

3.8.4. Sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaujantis Paciento interesais, kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama:

3.8.4.1.    Pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesus ir nėra nei paciento sutuoktinio, sugyventinio (partnerio), nei paskirtų atstovų pagal pavedimą (arba pacientui nustatyta globa (rūpyba), nei atstovų pagal įstatymą – tėvų (įtėvių), pilnamečių vaikų, kurie nėra atsisakę būti atstovais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia Paciento medicinos dokumentuose.

3.8.4.2.    Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo ir nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku. Sprendimą apie pagalbos suteikimo būtinumą gydytojas turi pagrįsti Paciento medicinos dokumentuose.

3.8.4.3.    Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio Paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto. Tuomet įstatymai gali nustatyti, kada šioje dalyje nurodytais atvejais būtinas teismo leidimas. Dėl tokio leidimo į teismą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaiga arba nepilnamečo Paciento atstovas pagal įstatymą.

3.8.4.4.    Pacientas turi teisę bet kada raštu atšaukti savo sutikimą gydytis.

 

3.9. Pacientų teisė pateikti prašymą, skundą, pranešimą

3.9.1. Pacientas arba jo atstovas, norėdamas pateikti pasiūlymų dėl Klinikoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų pagerinimo, ar manydamas, kad Klinikoje buvo pažeistos jo, kaip Paciento, teisės, turi teisę kreiptis į Klinikos direktorių, o jo nesant – į direktoriaus pavaduotoją, ir pateikti prašymą, skundą, pranešimą vadovaujantis direktoriaus patvirtinta „Skundų, pranešimų ir prašymų nagrinėjimo tvarka“.

Klinikoje Paciento skundas išnagrinėjamas ir apie priimtą sprendimą pacientui pranešama raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

 

3.10.   Pacientų teisė į žalos atlyginimą

3.10.1.  Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo V skyrius, Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai. 

 

  1. PACIENTŲ PAREIGOS

 

4.1. Klinikos pacientai privalo laikytis Paciento pareigų:

4.1.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

4.1.2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

4.1.3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti Kliniką ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

4.1.4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

4.1.5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

4.1.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

4.1.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

4.1.8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

4.2. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas (išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei), apie tai padarant įrašą medicininiuose dokumentuose.

 

  1. NORMATYVINĖ NUORODA (SUSIJĘ DOKUMENTAI)

 

Aktualios teisės aktų  redakcijos:

5.1. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

5.2.   Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

5.3.  Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymas;

5.4.  Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

5.5.  LR SAM ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo”;

      5.6.  Kokybės vadybos sistemos procedūra „ Pacientų ir jų atstovų skundų teikimo tvarka ir padarytos žalos atvejų nagrinėjimo procedūra”;

      5.7.  Kokybės vadybos sistemos procedūra „ Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialą, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarkos aprašas”;

5.8.   Kokybės vadybos sistemos procedūra „Būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašas“;

5.9.   Kokybės vadybos sistemos procedūra „Mokamų paslaugų teikimo tvarka“.