Site name

TLK KREIPIMOSI IR APMOKĖJIMO TVARKA UŽ DANTŲ PROTEZAVIMĄ IŠ TLK

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarka. Pagal šią tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • vaikai;
 • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys;
 • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

Pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio), – iki 620,92 Eur;

Pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio, – iki 1 910,49 Eur (nustato konsiliumas);

Vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 316,88  Eur;

Vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus – iki 1 910,49 Eur (nustato konsiliumas);

Asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, – iki 620,92 Eur;

Asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija, – iki 1 910,49 Eur (nustato konsiliumas).

Tais atvejais, jeigu faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei teisės akte nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats ir šios išlaidos PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamos.

  Dantų protezavimo paslaugos gavimo tvarka

Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2005-11-21 įsakymu Nr. V-890 (2020-11-06 įsakymo Nr. V-2541 redakcija) įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Asmenims, kurie pateikė prašymus juos įrašyti į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą iki 2020 m. gruodžio 31 d., PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos teikiamos ir jų išlaidos apmokamos vadovaujantis Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo nuostatomis, galiojusiomis iki šio įsakymo įsigaliojimo.

Dantų protezavimo paslaugos teikiamos asmenims, turintiems teisę į dantų protezavimo paslaugas, kai burna yra sanuota (dantys sugydyti) ir paruošta dantims protezuoti.

Asmenys, pageidaujantys gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto,  turi kreiptis dėl dantų protezavimo pagrįstumo įvertinimo į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašę, gydytoją odontologą arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ), turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytoją odontologą.

Jeigu asmenys turi teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, gydytojas odontologas, konsultacijos metu įvertinęs, kad šie asmenys atitinka numatytus reikalavimus, o jų burnos būklė yra tinkama dantims protezuoti (atliktos gydomosios ir profilaktinės procedūros, sanuota burnos ertmė, užplombuoti karioziniai dantys ir kt.), apie tai pažymi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS) ir tą pačią dieną užregistruojama Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo paslaugų (EVIS DP) posistemyje, suteikiant teisę į dantų protezavimo paslaugas. ASPĮ išduoda EVIS DP posistemyje automatiniu būdu suformuotą informacinį pranešimą apie teisės gauti dantų protezavimo paslaugas suteikimą.

Jeigu asmenys, EVIS DP posistemio duomenimis, neturi teisės gauti dantų protezavimo paslaugų, jiems išduodamas EVIS DP posistemyje automatiniu būdu suformuotas nustatytos formos informacinis pranešimas apie teisės gauti dantų protezavimo paslaugas nesuteikimą.

ASPĮ, kurioje vyko gydytojų odontologų ar gydytojų odontologų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumas, įvertinusi asmenų, turinčių teisę į dantų protezavimą PSDF biudžeto lėšomis, burnos būklę, tą pačią dieną ESPBI IS užpildo formą E027 ir užregistruoja šiuos asmenis EVIS DP posistemyje dantų protezavimo paslaugoms gauti.

Asmenys, turintys siuntimą (INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE TEISĖS GAUTI DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGAS SUTEIKIMĄ) protezuoti dantis ir užregistruoti EVIS DP posistemyje, gali pasirinkti bet kurią ASPĮ, sudariusią sutartį su TLK dėl dantų protezavimo paslaugų.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informaciją apie ASPĮ, sudariusias su TLK sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų, skelbia savo interneto svetainėje adresu www.vlk.lt.

Asmuo atvyksta į vieną iš ASPĮ, sudariusių sutartį su TLK dėl dantų protezavimo paslaugų, ir su gydytoju odontologu pasirašytinai suderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą, planą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas. Per vieną dantų protezavimo etapą (laikotarpį, per kurį asmuo, užregistruotas EVIS DP posistemyje, gauna visas su gydytoju odontologu suderintas dantų protezavimo paslaugas) turi būti atkurta minimali kramtymo funkcija.    

Asmenys, išskyrus vaikus, pakartotinai dėl dantų protezavimo PSDF biudžeto lėšomis gali kreiptis ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos.

UAB A. DIDŽIULIO ODONTOLOGIJOS KLINIKOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

                      Ši UAB A. Didžiulio odontologijos klinikos asmens duomenų tvarkymo politika numato, UAB A. Didžiulio odontologijos klinikos, kurios įstaigos kodas 173036870, veikianti adresu Taikos  g. 1-1, LT-42135, Rokiškis, (toliau – Klinika) tvarko paciento duomenis, įskaitant:

 • kokius paciento duomenis tvarko Klinika;
 • kokiais tikslais ir pagrindais Klinika tvarko paciento duomenis;
 • kam gali būti perduodami paciento duomenys ir iš kur Klinika gali gauti paciento duomenis;
 • Paciento duomenų saugojimo terminai;
 • Paciento teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu Klinikoje;
 • Kitus su paciento asmens duomenų tvarkymu susijusius aspektus.

                      Šioje asmens duomenų tvarkymo politikoje vartojamos sąvokos teisės aktuose vartojamas sąvokas, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Klinika yra paciento asmens duomenų valdytoja. 

Jos kontaktai:. tel. 8 458 33157.

Kokius paciento duomenis tvarkys Klinika?

Klinika tvarkys tuos paciento asmens duomenis, kuriuos pacientas pateiks Klinikai, įskaitant specialiuosius duomenis, susijusius su sveikata.

Klinika taip pat gali tvarkyti paciento asmens duomenis, kuriuos gali gauti iš kitų šaltinių: teisės aktų numatytais atvejais – iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, teritorinių ligonių kasų, VĮ Registrų centro; draudimo bendrovių, su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartis.

Kokiais tikslais Klinika tvarkys paciento asmens duomenis?

Klinika paciento asmens duomenis tvarkys tam, kad Klinika galėtų:

 • sudaryti ir vykdyti sutartį su pacientu;
 • teikti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant duomenų perdavimą VLK, kai paslaugos apmokamos iš VLK;
 • įgyvendinti Klinikos teisės aktų numatytas pareigas, įskaitant suteikti būtinąją medicinos pagalbą, atsakyti į pacientų skundus ir kt.;
 • vykdyti Klinikos pareigas ir teises, susijusias su valstybinės e. sveikatos informacinės sistemos naudojimu;
 • administruoti pacientų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, atsakyti į pacientų užklausas, kurias jie pateikia telefonu ar el. paštu, taip pat internetu;
 • vykdyti pacientų registraciją, įskaitant siekiant priminti pacientams apie jų vizito laiką;
 • susisiekti su pacientu, kai tai reikalinga dėl paslaugų teikimo, vykdyti sutartį, sudarytą su pacientu arba siekiant užtikrinti paciento interesus ir tinkamą paslaugų kokybę (pavyzdžiui, informuoti pacientą dėl paslaugų apmokėjimo ir kt.).

Kuo remiantis Klinika tvarkys paciento asmens duomenis?

Klinika paciento asmens duomenis, gali tvarkyti šiais pagrindais:

 • kai pacientas sutiko, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto (paciento) interesai;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • tvarkyti duomenis būtina, siekiant teikti sveikatos priežiūros paslaugas arba valdyti sveikatos priežiūros sistemas, remiantis taikytinais teisės aktais.

                      Duomenų tvarkymo pagrindai nurodyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 9 str. 2 d. a), c), f), h) punktuose.

Kam gali būti teikiami paciento asmens duomenys?

Klinika paciento asmens duomenis gali teikti:

 • atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus: kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat valstybės ir savivaldybės institucijoms, biudžetinėms įstaigoms (pavyzdžiui, teritorinėms ligonių kasoms, skundus nagrinėjančioms institucijoms, ir kt.);
 • siekiant vykdyti sutartį su pacientu, taip pat tinkamai suteikti paslaugas: TLK, VĮ Registrų centrui, draudimo bendrovėms, su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartis;
 • Klinika taip pat gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti paciento asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai gali būti: programinę įrangą teikiančios ir prižiūrinčios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su paciento asmens duomenų saugojimu.

Kiek laiko Klinika saugos paciento asmens duomenis?

Pacientų asmens duomenys bus saugomi:

 • teisės aktų nustatytais terminais, atsižvelgiant į tokių duomenų pobūdį ir tikslus, kuriais jie tvarkomi;
 • tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose, o taip pat pacientų nuotraukos bus saugomos ne ilgiau kaip 3 metus nuo paslaugų pagal sutartį suteikimo pabaigos.

Paciento duomenys gali būti saugomi ilgiau specialiais teisės aktuose numatytais atvejais, nagrinėjant ginčą ar skundą, taip pat, kai tai būtina dėl techninių Klinikos informacines sistemos funkcionavimo ypatybių ir saugumo reikalavimų (pvz., atsarginės, rezervinės kopijos ir pan.). Pasibaigus saugojimo terminui, paciento asmens duomenys bus ištrinti per protingą laiką.

Kokias teises pacientas turi?

Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus ribojimus ir juose nustatytomis sąlygomis, pacientas turi teisę:

 • prašyti, kad Klinika pacientui leistų susipažinti su jo asmens duomenimis;
 • reikalauti, kad Klinika ištaisytų neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi;
 • kreiptis į Klinikos administraciją dėl paciento asmens duomenų, kuriuos jis pats pateikė Klinikai ir kurie tvarkomi elektroniniu formatu, perkėlimo pacientui ir / ar kitam duomenų valdytojui.

Kai paciento duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas: ada@ada.lt).

Kai paciento asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – pacientas visuomet turi teisę atšaukti duotą sutikimą, pateikdamas prašymą Klinikai šioje asmens duomenų tvarkymo politikoje ir / arba sutartyje su pacientu nurodytais Klinikos kontaktais.

Klinikos kontaktai

Kilus klausimų, susijusių su paciento teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, taip pat siekiant įgyvendinti Paciento teises, prašome kreiptis į kliniką adresu Taikos g.1- 1, LT-42135, Rokiškis, telefonu +370 458 33157, el. p. info@adklinika.lt.

PACIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

UAB “A .Didžiulio odontologijos klinikos”

Direktoriaus    2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-2020/17

PACIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pacientų skundų registravimo ir nagrinėjimo tvarką UAB A. Didžiulio odontologijos klinikoje (toliau – Klinika).
 2. Aprašas parengtas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ nuostatas.
 3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:
  • Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.
  • Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą.
  • Paciento skundas – asmens rašytinis kreipimasis į Kliniką, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai.
  • Atsakymas - raštas pareiškėjui, kuriuo pateikiamas atsakymas į jo kreipimąsi.

II. SKUNDO PRIĖMIMAS

 1. Pacientų skundus raštu priima ir registruoja Klinikos administratorius.
 2. Skundas turi būti parašytas įskaitomai, valstybine kalba arba pateikiamas įstatymu nustatyta tvarka patvirtintas vertimas į valstybinę kalbą. Rašytine forma pateiktas skundas turi būti paciento pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jei skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi.
 3. Pateikdamas skundą, pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Skundai, gauti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti saugiu paciento elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepaliečiamumą.
 5. Jei paciento kreipimasis neatitinka 5, 6 ir 7 punktuose nustatytų reikalavimų, Klinikos administratorius per 3 darbo dienas raštu informuoja pacientą, kad jo kreipimasis nebus nagrinėjamas kaip skundas.
 6. Raštiškus skundus ir atspausdintus elektroniniu paštu gautus skundus Klinikos administratorius registruoja gautų dokumentų registre ir pateikia Klinikos direktoriui.

III. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 1. Klinikos direktorius skundą nagrinėti paveda:
  • vidaus medicininio audito auditoriui, atliekant neplaninį auditą;
 2. Skundo negali nagrinėti darbuotojas, kurio veiksmai skundžiami.
 3. vidaus medicininio audito auditorius skundo nagrinėjimo metu turi teisę susipažinti su paciento medicinos dokumentais, gauti su skundu susijusių darbuotojų paaiškinimas raštu ir žodžiu, teikti informaciją savo kompetencijos ribose.
 4. vidaus medicininio audito auditorius, esant būtinybei, gali susisiekti su pareiškėju dėl informacijos, pateiktos skunde, patikslinimo ar papildymo.
 5. vidaus medicininio audito auditorius, išnagrinėjęs skundą, pateikia išvadas bei atsakymo pacientui projektą direktoriui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki skundo nagrinėjimo termino pabaigos.
 6. Direktorius, įvertinęs skundo nagrinėjimo medžiagą, išvadas, atsakymo pacientui projektą, juos vizuoja. Jei direktorius dėl parengtų dokumentų turinio ar skundo tyrimo eigos išsako pastabų, vidaus medicininio audito auditorius atlieka papildomą tyrimą ir koreguoja parengtus dokumentus.
 7. Atsakymą pacientui pasirašo direktorius
 8. Administratorius išsiunčia atsakymą pacientui ar paciento atstovui.
 9. Skundas turi būti išnagrinėtas ir raštu pranešama pacientui ar jo atstovui apie nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Jei skundo nagrinėjimui būtinas ilgesnis terminas, atsakingi darbuotojai apie tai informuoja direktorių, kuris raštu praneša pacientui apie pratęstą skundo nagrinėjimo terminą.
 10. Raštus, gautus iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų, Valstybinės ir teritorinės ligonių kasų, susijusius su pacientų skundais, administratorius perduoda direktoriui, kurie organizuoja atsakymo parengimą.
 11. Skundų apskaitą tvarko administratorius. Metų pabaigoje direktoriui ir vidaus auditoriui pateikia skundų suvestinę: gautas ir išnagrinėtas skundų skaičius, skundų priežastys, skundų tyrimo rezultatai.

_____________________